انتخابات کمیته انضباطی 1401

234

انتخاب اعضای کمیته انضباطی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1401
از مجموع 2 رأی